Support

OPĆI UVJETI – MAREA stranica

1. OPĆE ODREDBE

Putnik se prihvaćanjem ponude obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora (vouchera ili ponude) za usluge smještaja u hotelima ili privatnom smještaju koji su sklopljeni između Turističke agencije MAREA d.o.o., Poljanska cesta 21, 51414 Ičići(u daljnjem tekstu Marea) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije.

2. SADRŽAJ PONUDE

Agencija Marea osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

3. UPITI I REZERVACIJE

Svi upiti primaju se elektroničkim i telefonskim putem, a sve rezervacije mogu biti izvršene isključivo elektroničkim pismenim putem ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke i potrebne dokumente koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je izvršiti uplatu po predračunu te se rezervacija smatra aktivnom i važećom tek po primitku uplate po spomenutom predračunu.

4. CIJENA USLUGE

Cijena usluga navedenih na web stranici www.marea.hr uključuje osnovnu uslugu (najam) koja je opisana uz vrstu smještajnog kapaciteta. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu najma, a naznačene su na samoj web stranici ili je putnik o njima prethodno obaviješten u pisanom obliku, putnik ih sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja ukoliko ih želi koristiti ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta. Agencija Marea zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su izvršili uplatu po predračunu za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili određeni iznos. Ukoliko se promjena cijene dogodi prije uplate akontacije, agencija Marea se obvezuje obavijestit putnika pismenim putem o promjeni cijena. Plaćanje po predračunu se vrši bankovnom doznakom na devizni ili kunski račun Marea-e.

Cijene navedene u našim ponudama bazirane su na osnovi ugovora s našim poslovnim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

5. PUTNA DOKUMENTACIJA I ISPRAVE

Putnu dokumentaciju kod privatnog smještaja čini potvrda rezervacije sa detaljima check in-a koja se šalje e-mailom. Kod hotelskog smještaja Marea putniku internetom šalje voucher po primljenoj uplati. Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Marea-u. Ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Marea pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.

6. KATEGORIJA I OPIS OBJEKATA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na web stranici. Prehrana, kvaliteta smještaja kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga različiti su i nisu usporedivi. Marea ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom objekata na web stranici www.marea.hr, a koja je dobivena od strane treće osobe. Apartmani su namješteni po ukusu vlasnika. Marea ne preuzima odgovornost u slučaju netočnih podataka od strane vlasnika smještajnih kapaciteta.

7.SMJEŠTAJ U SMJEŠTAJNE OBJEKTE

Smještaj u sobi/apartmanu najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.
Dolazak iza 19.00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno.
Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je uz obveznu naplatu samo u apartmanima u kojima je to posebno naznačeno. Prilikom rezervacije potrebno je najaviti kućnog ljubimca.

Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim

dokumentima (voucheru ili potvrdi rezervacije), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu neprijavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu na licu mjesta ukoliko za to postoji mogućnost. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti ili smanjiti cijenu najma, budući da se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman. Agencija Marea ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu te osobne stvari putnika, kao ni za krađu prtljage ili drgaocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena ili ukradena prtljaga prijavljuje se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

8. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA/OTKAZ REZERVACIJE

Dolje navedeni uvjeti odnose se isključivo na potvrđene rezervacije. Ukoliko putnik otkaže rezervaciju, Marea od ukupne cijene aranžmana zadržava:

  • za otkaz do 30 dana prije polaska 15% iznosa uplaćenog po predračunu
  • za otkaz 30-20 dana prije dolaska 30% iznosa uplaćenog po predračunu
  • za otkaz od 19-10 dana prije dolaska 50% iznosa uplaćenog po predračunu
  • za otkaz od 9-0 dana prije dolaska "no show" 100% iznosa uplaćenog po predračunu

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Marea zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Novi putnik preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta. Ako putnik ne dođe u rezervirani smještaj na dan početka usluge, a da prije toga nije obavijestio agenciju MAREA d.o.o., rezervacija se smatra otkazanom. Uplaćeni iznos po predračunu je nepovratan te se zadržava za podmirivanje troškova nastalih uslijed otkaza rezervacije od strane putnika.

9. PROMJENA I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE AGENCIJE

Marea zadržava pravo promjene rezervacije, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti. Marea može rezervirani smještaj zamijeniti samo uz prethodnu pisanu ili usmenu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije po cijeni po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Marea zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu pismenu obavijest putniku i to najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge uz povrat uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od strane Marea-e nema pravo tražiti naknadu štete.

10. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. Marea nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

11. PODNOŠENJE PRIGOVORA I REKLAMACIJE

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodogovarajuću uslugu pružatelju usluge te o tome obavijesitit ured

agencija Marea e-mailom na marea@marea.hr. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci samog prigovora. Ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija Marea nije dužna uvažiti naknadni prigovor ili reklamaciju. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja zajedno sa popratnim dokumentima te fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, agencija Marea takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Troškovi bankarskih naknada biti će uračunati na teret putnika. Agencija Marea se ne može smatrati odgovornom za klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora kao ni klimatkse uvjete na određenim destinacijama te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, s ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge. Putnik i Marea će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Opatiji. Mjerodavno pravo će biti pravo Republike Hrvatske.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci putnika čuvaju se u bazi podataka Marea-e i zaštićeni su od otuđenja. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Traženi podaci koristiti će se isključivo za realizaciju rezervacije i za daljnju komunikaciju sa pružateljima usluge.

13. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan pridržavati se svih pojedinosti iz Ugovora/potvrde rezervacije/vouchera. Obveza putnika je da posjeduje valjane putne isprave, poštuje carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i zakona te drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje putuje do odredišta. Ukoliko putnik ne može nastaviti svoje putovanje radi kršenja propisa ili mu je zabranjem ulazak u državu odredišta, sve nastale troškove snosi samostalno. Nadalje, mora se pridržavati kućnog reda u smještanim kapacitetima te surađivati s pružateljima usluge u dobro namjeri te priložiti dokument o plaćenoj usluzi prilikom dolaska na odredište . Eventualnu štetu nastalu u smještajnim kapacitetima putnik je dužan nadoknatiti direktno pružatelju usluge.