Support

Rekreacijski ribolov na moru

Za obavljanje rekreacijskog ribolova u moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa.

Rekreacijski ribolov uređeni  su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ove se oblike ribolova također na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.

 

Visina naknade za različite dozvole je:

Vrsta dozvole

 

Naknada rekreacijski

Dozvola za jedan (1) dan - 60 kn (7,96 €)
   

 NAPOMENA: Godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 1. prosinca 2022. do 1.ožujka 2023 godine. Posebne dozvole za ribolov (ostima, vršama, parangalima i sa umjetnom rasvjetom) mogu kupiti isključivo osobe koje su prethodno kupile godišnju dozvolu za tekuću godinu, uz napomenu da se posebne dozvole mogu kupiti i tokom cijele godine.

 

 

 

 

POSEBNE DOZVOLE:

Godišnja dozvola za ribolov stajaćim parangalom - 200 kn (26,54 €)

Godišnja dozvola za ribolov vršama za lov ribe - 200 kn (26,54 €)

Godišnja dozvola za ribolov ostima - 100 kn (13,27 €)

Godišnja dozvola za upotrebu umjetne rasvjete - 100 kn (13,27 €)

 

 

 NAPOMENA: Godišnje dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja tih dozvola je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka tekuće kalendarske godine. Ukoliko osoba posjeduje (kupi) godišnju dozvolu (športsku ili rekreacijsku) tada uz prethodno navedene alate ribolovac ima pravo na kupnju jedne ili više posebnih dozvola. Temeljem posebnih dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola.

   
 
Napomena: Godišnje dozvole smiju kupovati samo osobe s prebivalištem u RH uz važeću osobnu iskaznicu.
                                              
 
Područje ribolova

Rekreacijski ribolov na moru je dozvoljen u cijelom ribolovnom moru RH, a zabranjen je oko objekata marikulture (na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša), u lukama i lučicama (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lučke uprave) te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1.  listopada (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara). U posebnim staništima (ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku) i dijelovima ribolovnog mora unutar zaštićenih područja temeljem propisa o zaštiti prirode pojedini oblici športskog i rekreacijskog ribolova su posebno regulirani.
Područja nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka i Mljet), posebnih i strogih  rezervata nisu ribolovno more te je ribolov u njima ribolov uređen pravilnicima o unutrašnjem redu ustanova koje upravljaju tim područjima.
 
Dopušteni ribolovni alati i oprema
 
Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

1. odmetom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;
2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;
3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i
4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.
U obavljanju ovog ribolova dozvoljena je upotreba štapa i role.

Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored navedenih ribolovnih alata i opreme smiju u ribolovu koristiti još i osti (do dva komada), naprava za lov velikog crva (do dva komada) te parangal (s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom).
Ovlaštnici rekreacijskih godišnjih dozvola pored prije navedenih alata u ribolovu mogu koristiti i do 3 vrše za ribu.